سلام . امروز می خوام جواب کسايی رو بدم که لطف می کنند و تو نظر خواهی برام پيغام ميگذارن .

برام آرزو کرده بودن که من هم عشقی مثل داستانی که نوشته بودم داشته باشم . بايد عرض کنم خدمتشون که ما دو کبوتريم که مقصدمون طبقه هفتم آسمونه . راهمون پر از چاله های هوايی . اما داريم سعی می کنيم که با هوشياری اونها رو پشت سر بگذاريم چون به نيروی محبت و دوستی و صداقت اتکا داريم . برای همين فکر می کنم داشتن همچين خوشبختی برای ما غير ممکن نباشه البته با لطف و کمک خدای مهربونمون .


نويسنده بلاگ او هم که دعوت کرده بود بريم بلاگش رو ببينيم عرض کنم خدمتشون که عنوان بلاگش . شعر مورد علاقه منه و خيلي وقتها با خودم زمزمه مي کنم که اي قوم به حج رفته کجاييد‌؟ معشوق همينجاست بياييد.

بلاگ شبهاي مسکو هم که کار جالبيه و در مورد مسکو و کشور روسيه هست . ممنونم که نويسنده محترمش به بلاگ ما هم يه سرئ زد .

اما بلاگ جناب دکتر صدرا ظاهرا اين آقای‌ دکتر خيلي حرفا برای‌گفتن داره اما لطف کنه يک کم منسجمتر بنويسه خيلي بهتره .

منتظر نظرات شما هستم خيلي‌ خو شحال ميشم .

پاينده باشيد