پهلوان مازندران .
دير کرد عکس به علت کمود امکانات بود