کار مداوم و زحمتی طولانی برای آسايش من . فکری مشغول برای حل مشکلات من . همه زندگيت برای راحتی من . پدر عزيزم ازت ممنونم و اميدوارم سالهای طولانی سايه دلچسبت روی سرم باشه . روزت مبارک پای برجا و استوار باشی .

دستهای قويت رو به که به خاطر کارهای سخت ضمخت شده دوست دارم . صورت مهربونت رو که به خاطر کم خوابی خسته هست رو دوست دارم . برخوردهای جديت رو که توش استواريت رو می بينم دوست دارم . اصلا همه وجودت رو دوست دارم و به وجودت افتخار می کنم . چون خودت بهم عشق ورزيدن و دوست داشتن رو ياد دادی .
روز پدر بر همه پدر های زحمتکش و مهربون مبارک باشه .( مخصوصا دو پدر مورد نظر من )


پاينده باشيد .