برای رسيدن به هدف فقط يک راه را می شناسم و آن اين است که قدم به قدم پيش برويم .هدف نهايی من هميشه اين بوده است که بهترين باشم ولی قدم به قدم به سوی هدف رفته ام . نترسيد و اعتماد به نفس داشته باشيد . ترس امری خيالی و موهوم است.


شناختن هدف زندگی مهمترين کاريه که هر کدوم از ما بايد اون رو انجام بديم .يک هدف اصلی رو در می گيريم و برای رسيدن به اون برنامه ريزی می کنيم . اما برای رسيدن به هدف اصلی
هدفهای کوچکتری به عنوان رير مجموعه به وجود مياد که با تلاش کردن برای رسيدن به اين هدفها و رسيدن به اونها اميدوار ميشيم برای رشسيدن به هدف اصلی و اه در راه رسيدن به اين هدفها احيانا به مشکلی بر خورديم از اون درس می گيريم برای برنامه های بعدی .

خوب من خيلی رفتم بالای منبر .
منتظر نظرات شما هيتم .

پاينده باشيد.

/ 0 نظر / 6 بازدید