دروغ اينچنين فراگير ؟؟؟؟؟؟؟؟!!

يه نفر در فرم نظر خواهی برام نوشته که اين صفحه ميتونه بهتر از اين باشه اولا خيلی ممنون که با دبد انقاد به اين صفحه نگاه شده و ثانيا من هم کاملا موافق اين مسئله هستم و سعی می کنم روز به روز اين صفحه پر محتوا تر از قبل ارائه بشه .

اما بحث اين روزها حول صحبت آقای دکتر آغاجری می چرخه و اینکه گويا ايشو ن در چند سخنرانی که به منظور بزرگداشت دکتر شربعتی برگزار شده ايراداتی رو به آقايون روحانيون گرفتند و اين صحبتها باعث شده که خيلی ها دست و پاشون رو گم کنند و فوری به عناوين مختلف اين مسئله رو تکذيب کنند . اما نکته جالب که توجه من رو جلب کرد اين بود که دبروز در يکی از برنامه های خبری سيما يکی ار اساتيد دانشگاهها در رد نظريه آغاجری فرمودند که هميشه روشنفکران جامعه ما برای رسيدن به اهداف خود به حکومتهای شاهنشاهی پناه بردند و تحت پرچم آنها سعی در رسيدن به اهداف خود داشتند که همين مسئته باعث شکست آنها شده است . و امروز چون نمی توانند به حکومت تکيه کنند و به وسيله حکومت به اهداف خود برسند دست به اين کارها ميزنند .
حالا من کاری به اين ندارم که حق با کدام گروه است و قصد طرفداری از هيچ طرف رو ندارم اما همه ما ميدانيم ضعيفترين انسانها و گروهها آنهايی هستند که در برخورد با مشکلات سعی دارند که انگشت اتهام رو به سوی ديگران دراز کنند و خودشون رو پشت پرده اين اتهام ها قایم کنند که البته دسته ای از اين آدمها به علت هوش و استعداد زيادی که در اين زمينه دارند می توانند دلايلی ارائه دهند که در گذشته اتفاق افتاده و با يک نگاه می توان دلايل آنها را قبول کرد که البته به اينها دليل گفته نمی شود و نام سفسطه برای اين مسئله درست تر است . اما دسته دوم از اين گروه حتی نمی توانند از وقايع گذشته به درستی به نفع خود استفاده کنند يعنی حتی توانای سفسطه رو ندارند و ناچار متوسل به دروغ می شوند .
من به عنوان يک جوان ايرانی که دوران فبل انقلاب را با چشم نديده ام و آنرا لا به لای کتابها جستجو کردهام از اين استاد فهيم دانشگاه اين سئوال رو داشتم که کدام روشنفکر برای رهايی ار يک حکومت داخلی در يک سفارت خارجی ان هم از نوع انگليسيش تحصن کرد ؟
و چرا اين کار رو کرد و هزاران چرای ديگر .
البته باز هم بايد بگويم که غرض من از نوشتم اين مطلب طرفداری از جريان روشنفکری در ايران نيود که به خود اين جريان ايرادات زيادی وارد است . فقط قصدم از نوشتن اين مطلب اين بود چرا در يک رسانه دولتی و ملی به اين راحتی می توان کذب کفت .

پاينده باشيد

/ 0 نظر / 7 بازدید