يه کجا می رویم؟

پيدا کردن يه موضوع برای بلاگ کار چندان آسونی هم نيست . يا موضوع پيدا نميشه يه وقتايی هم نميشه مطوئن بود که ميشه در مورد يک موضوع نظر درست و اصولی داد . به هر حال اگه يه وقت نکاتی ديديد که به نظرتون اشتباه بو د حتما ياد آوری کنيد .

والله من ديروز به اتفاق يکی از دوستام رفتم سينما . چشمتون روز بد نبينه اگه فيلم هندی می ديديم بهتر بود . صحنه های تکرای و بازيهای خيلی ضعيف .
معلوم نيست داريم به کجا ميريم . بعد اون همه فيلمهای خوب که جايزه های ارزندخ بين المللی گرفتند . بعد اون همه فيلمهای خوب که جايزه نگرفتند ولی حرفهای اصولی و دردهای جامعه رو گفتند . بر خلاف همه که رو به پيش هستند ما به عقب بر گشتيم و دوباره فيلم فارسی می سازيم . چرا از فضای باز اينطور استفاده ميشه . چرا در جريان بهتری استفتده نشه .
ما با ما انتشارروزنامه هايی مثل جامعه توس و ... شاهد اين بوديم هستند کسانی که ار آزادی به بهترين نحو و در راستای دادن آگاهی عمومی استفاده کنند و نه تنها در جهت به دست آوردن منافع مادی .
البته اگر هدف پاک و بی ريا باشد حتما موفقيت وجود دارد . چون در ايران زمين کم نيستند کسانی که جويايی حقيقت باشند و از آن حمايت کنند .
اسفاده بهينه از آزادی موجود - البته از نوع آزادی بيان - امکان گسترش اين نوع آزادی را ميسر ميکند .
پاينده باشيد

/ 0 نظر / 6 بازدید